• Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương đã tiến hành thiết lập và vận hành các trạm y tế lưu động để quản lý, điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Xem tiếp »
  • Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên không gian mạng được Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, phải được triển khai tích cực, thường xuyên và lâu dài. Xem tiếp »
  • NHIỀU CỤM CÔNG NGHIỆP CHƯA ĐẢM BẢO TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG:
    Tính đến nay, 44/65 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đi vào hoạt động. Vì nhiều nguyên nhân, việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp này chưa được quan tâm đúng mức. Xem tiếp »
  • Trong 1 tháng rưỡi qua, kể từ khi UBND tỉnh cho phép mở lại có điều kiện một số hoạt động, dịch vụ sau thời gian thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19, số người chết vì TNGT có chiều hướng tăng cao. Xem tiếp »
  • Nhiều năm qua, TX Hoài Nhơn là một trong vài địa phương dẫn đầu trong việc đầu tư tôn tạo, xây dựng di tích; phát huy giá trị di tích vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, hướng tới phục vụ phát triển du lịch. Xem tiếp »
Thông tin công cộng